Χειρουργική καρδιακών βαλβίδων

Η Καρδιοχειρουργική Κλινική του Mediterraneo Hospital προσφέρει όλο το φάσμα της χειρουργικής αντιμετώπισης παθήσεων των καρδιακών βαλβίδων. Σε αυτό τον τομέα, αναπτύχθηκαν τα τελευταία χρόνια, πολλές νέες χειρουργικές μέθοδοι.

Φάσμα θεραπείας – Χειρουργική καρδιακών βαλβίδων σε ενηλίκους

  • Αντικατάσταση μιτροειδούς και αορτικής βαλβίδας με βιολογικές και μηχανικές.
  • Ελάχιστα επεμβατική αντικατάσταση της αορτικής βαλβίδας.
  • Αντικατάσταση της αορτικής βαλβίδας, με ομοιομόσχευμα σε ενδοκαρδίτιδα.
  • Ελάχιστα επεμβατική αντικατάσταση ή ανακατασκευή της μιτροειδούς βαλβίδας.
  • Ανακατασκευή της αορτικής βαλβίδας κατά David, με διατήρηση της αορτικής βαλβίδας.
  • Επέμβαση Ross, με χρήση της πνευμονικής βαλβίδας, από τον ίδιο τον ασθενή, σε αορτική θέση.
  • Αντικατάσταση ή ανακατασκευή της τριγλώχινας βαλβίδας.

Επιλογή προθέσεων καρδιακών βαλβίδων

Η απόφαση για την επιλογή προσθετικών καρδιακών βαλβίδων, πραγματοποιείται κατόπιν συμφωνίας με τον ασθενή, λαμβάνοντας υπόψη την ατομική του κατάσταση (ηλικία, αθλητικές δραστηριότητες, συνοδές παθήσεις κλπ).

Μηχανικές προθέσεις καρδιακών βαλβίδων

Οι μοντέρνες καρδιακές βαλβίδες διπλών πτερυγίων (βλέπε εικόνα 1), που χρησιμοποιούνται από εμάς, προσφέρουν ιδανικό προφίλ ροής και χαρακτηρίζονται από ανθεκτικότητα, εφ’όρου ζωής. Ως μειονέκτημα, πρέπει να ληφθεί υπ’όψιν, η εφ’όρου ζωής λήψη αντιπηκτικών, για την αποφυγή σχηματισμού θρόμβων.

Εικόνα 1: Μηχανική καρδιακή βαλβίδα

Βιολογικές προθέσεις καρδιακών βαλβίδων

Όσον αφορά την ανθεκτικότητα, οι βαλβίδες ιστού (εικόνα 2) δεν μπορούν να συγκριθούν με τις μηχανικές βαλβίδες, για αυτό πρέπει, σε διάστημα 10-20 ετών, να αντικατασταθούν, λόγω εκφύλισης. Πλεονέκτημα των βαλβίδων αυτών, είναι το μικρό ποσοστό σχηματισμού θρόμβων. Για τον λόγο αυτόν, η θεραπεία με Sintrom, είναι απαραίτητη, μόνο για 2 μήνες μετά την επέμβαση.

Εικόνα 2: Βιολογική προσθετική καρδιακή βαλβίδα.

Ανακατασκευές καρδιακών βαλβίδων

Επέμβαση Ross

Μία παραλλαγή της αντικατάστασης της αορτικής βαλβίδος με βιολογική πρόθεση, αποτελεί η λεγόμενη «επέμβαση Ross». Η πνευμονική βαλβίδα του ιδίου του ασθενή, τοποθετείται στην θέση της αορτικής, ενώ στην θέση της πνευμονικής βαλβίδας, τοποθετείται, πνευμονική βαλβίδα ενός δότη (ομοιομόσχευμα) (εικόνα 3). Αυτό γίνεται, κατά κανόνα σε νεότερους ασθενείς, οι οποίοι θα ήθελαν να αποφύγουν την λήψη αντιπηκτικών. Όμως, πρέπει να ληφθεί υπ’όψιν, ότι στο μέλλον θα χρειαστεί να γίνει νέα επέμβαση, για την αντικατάσταση της βαλβίδας. Ωστόσο, η ανθεκτικότητα της «νέας» αορτικής βαλβίδας είναι μεγαλύτερη, από αυτή των συμβατικών βιολογικών προθέσεων.

Εικόνα 3: Αποτέλεσμα επέμβασης Ross. H νέα αορτική βαλβίδα αποτελείται από την πρώην πνευμονική βαλβίδα του ίδιου του ασθενή, ενώ η πνευμονική βαλβίδα του δότη, έχει εμφυτευτεί στην θέση της πνευμονικής, (κίτρινο).

Ανακατασκευή της αορτικής βαλβίδας κατά David

H μορφολογικά ακέραιη αορτική βαλβίδα,συρράπτεται στην πρόθεση που αντικαθιστά την αορτική ρίζα. Ο έλεγχος με έγχυση νερού, επιβεβαιώνει την στεγανότητα της ανακατασκευασμένης βαλβίδας.

Η ανάπτυξη νέων χειρουργικών τεχνικών βελτιώνει τα χειρουργικά αποτελέσματα, με στόχο την επίτευξη βελτίωσης της μετεγχειρητικής ποιότητας ζωής του ασθενούς. Νέα εμφυτεύματα (οι λεγόμενες υβριδικές προθέσεις), στα οποία συνδέεται μια συμβατική αγγειακή πρόθεση,η οποία έχει αντικαταστήσει την θωρακική αορτή, χρησιμοποιούνται για την αντικατάσταση της ανιούσας αορτής, του αορτικού τόξου και της κατιούσης αορτής. Με αυτό τον τρόπο, μπορεί να αποφευχθεί σε πολλούς ασθενείς επιπρόσθετη χειρουργική επέμβαση.

Ανακατασκευή της μιτροειδούς βαλβίδας

Εδώ και μερικά έτη, το κέντρο βάρους της χειρουργικής της μιτροειδούς βαλβίδας βρίσκεται στην επιτυχή ανακατασκευή της βαλβίδας αυτής, ενώ τις προηγούμενες δεκαετίες η αντικατάσταση της μιτροειδούς βαλβίδας, η οποία εφαρμόζεται όλο και πιο σπάνια, αποτελούσε το μεγαλύτερο μέρος των επεμβάσεων επί της μιτροειδούς βαλβίδας. Τα πλεονεκτήματα έχουν να κάνουν με τη διατήρηση της γεωμετρίας της αριστερής κοιλίας, τα καλύτερα λειτουργικά αποτελέσματα, καθώς και με την μικρή τάση της ανακατασκευασμένης βαλβίδας για σχηματισμό θρόμβων, γεγονός που καθιστά περιττή, την μακροπρόθεσμη λήψη αντιπηκτικών.

  

Τριγλώχινα βαλβίδα

Οι παθήσεις της τριγλώχινας βαλβίδας, απαντούν συχνά σε συνδυασμό με παθήσεις της αριστερής κοιλίας τη καρδιάς.
Σε 25 τοις εκατό των ασθενών, που υποβάλλονται σε ανακατασκευή της μιτροειδούς βαλβίδας, λόγω ισχαιμικής ανεπάρκειας αυτής, απαιτείται και ανακατασκευή της τριγλώχινας βαλβίδας.
H ανεπάρκεια της τριγλώχινας βαλβίδας, αναπτύσσεται ως μία προοδευτική, συνεχόμενη διαδικασία.
Όταν ο δακτύλιος της τριγλώχινας διαταθεί, αρκετά, αναπτύσσεται η σχετική κλινική σημειολογία.
Ο βαθμός βαρύτητας της ανεπάρκειας της τριγλώχινας βαλβίδας, σχετίζεται με την επιβίωση των ασθενών. Έτσι, η ανεπάρκεια μεγάλου βαθμού συνδυάζεται με υψηλή θνητότητα, ανεξάρτητα από την λειτουργική απόδοση της αριστερής κοιλίας και την πίεση στην πνευμονικής αρτηρίας.
Για την ανακατασκευή της τριγλώχινας βαλβίδας, χρησιμοποιούμε ειδικούς δακτυλίους, (Edwards MC3) οι οποίοι συρράπτονται επί του φυσικού δακτυλίου της εν λόγω βαλβίδας.